Bookmark and Share    
V

Grendeutvalget

 
 
Grendeutvalget i Saksumdal ble opprettet i 1998. Bakgrunnen var å få opprettet et samarbeidsorgan som fremmer fellesinteresser for Saksumdal.

 

Grendeutvalget skal arbeide for å bevare og videreutvikle det gode miljøet i bygda og skal være behjelpelig med å koordinere tiltak i bygda etter initiativ fra bygdas beboere og/eller lag og foreninger i Saksumdalen.
 
Grendeutvalget er et bindeledd mellom dalens innbyggere og kommunen, der vi blant annet uttaler oss i reguleringssaker.
I tillegg skal Grendeutvalget hjelpe lag og foreninger som har ønske om det. I det store og hele skal Grendeutvalget støtte opp om bygdas ønsker og planer, slik at bygda er i utvikling og bygdefolket trives.
 
Grendeutvalget har etter opprettelsen vært aktiv pådriver for å tilrettelegge for boligbygging i bygda ved å få opprettet kommunalt vann og avløpsanlegg. Vi ønsker mer boligbygging for å sikre ei levende bygd. I tillegg har grendeutvalget lagt ned mye arbeid for å prøve og bevare skolen.  
 
I de senere årene har det også blitt jobbet med å tilrettelegge for ridebane, lekepark ved skolen, bedre bademuligheter ved Kinnshaugen, trafikksikkring og veier.
 

Ønsker du å vite mer om Grendeutvalget eller har innspill til felles saker som Grendeutvalget bør jobbe med, kan du ta kontakt med:

 

Eva Marie Mathisen(leder)

E-post: evamarie.mathisen@gmail.com
Telefon: 952 01 958
 
www.saksumdal.no